synpharm
A database of ligand-responsive protein sequences...

Human dipeptidyl peptidase 4

Structure
Sequence
srktytltdylkntyrlklyslrwisdheylykqennilvfnaeygnssvflenstfdefghsindysispdgqfilleynyvkqwRhsytasydiydlnkrqliteeripnntqwvtwspvghklayvwnndiyvkiepnlpsyritwtgkediiyngitdwvyeEEvfsaysalwwspngtflayaqfndtevplieysfysdeslqypktvrvpypkagavnptvkffvvntdslssvtnatsiqitapasmligdhylcdvtwatqerislqwlrriqnysvmdicdydessgrwnclvarqhiemsttgwvgrFrpsephftldgnsfykiisneegyrhicyfqidkkdctfitkgtwevigiealtsdylyyisneykgmpggrnlykiqlsdytkvtclscelnpercqyysvsfskeakyyqlrcsgpglplytlhssvndkglrvlednsaldkmlqnvqmpskkldfiilnetkfwyqmilpphfdkskkypllldvYagpcsqkadtvfrlnwatylasteniivasfdgrgsgyqgdkimhainrrlgtfevedqieaarqfskmgfvdnkriaiwgwSYggyvtsmvlgsgsgvfkcgiavapvsrweyYdsvYterymglptpednldhyrnstvmsraenfkqveyllihgtaddNvhfqqsaqiskalvdvgvdfqamwytdedhgiasstahqhiythmshfikqcfslp
PDB Details
PDB code 3BJM
HET ID A1
HET name BJM
Receptor Chain A
Other Details
Target Type Enzyme
Affinity 9.2
Affinity type pKi
?
Sequence length
586
?
Proportion of original chain length
80.4%
?
Internal contacts
16523
?
External contacts
917
?
Contact ratio
18.01854
Features
Residue Distances