synpharm
A database of ligand-responsive protein sequences...

Human dipeptidyl peptidase 4

Structure
Sequence
srktytltdylkntyrlklyslrwisdheylykqennilvfnaeygnssvflenstfdefghsindysispdgqfilleynyvkqwrhsytasydiydlnkrqliteeripnntqwvtwspvghklayvwnndiyvkiepnlpsyritwtgkediiyngitdwvyeEEvfsaysalwwspngtflayaqfndtevplieysfysdeslqypktvrvpypkagavnptvkffvvntdslssvtnatsiqitapasmligdhylcdvtwatqerislqwlrriqnysvmdicdydessgrwnclvarqhiemsttgwvgrfrpsephftldgnsfykiisneegyrhicyfqidkkdctfitkgtwevigiealtsdylyyisneykgmpggrnlykiqlsdytkvtclscelnpercqyysvsfskeakyyqlrcsgpglplytlhssvndkglrvlednsaldkmlqnvqmpskkldfiilnetkfwyqmilpphfdkskkypllldvYagpcsqkadtvfrlnwatylasteniivasfdgrgsgyqgdkimhainrrlgtfevedqieaarqfskmgfvdnkriaiwgWSYggyvtsmvlgsgsgvfkcgiavapVsrweyYdsvYterymglptpednldhyrnstvmsraenfkqveyllihgtaddnVhfqqsaqiskalvdvgvdfqamwytdedHgiasstahqhiythmshfikqcfslphhhhhh
PDB Details
PDB code 2RGU
HET ID B902
HET name 356
Receptor Chain B
Other Details
Target Type Enzyme
Affinity 9.0
Affinity type pKi
?
Sequence length
536
?
Proportion of original chain length
72.9%
?
Internal contacts
14935
?
External contacts
739
?
Contact ratio
20.209743
Features
Residue Distances