synpharm
A database of ligand-responsive protein sequences...

Human dipeptidyl peptidase 4

Structure
Sequence
adpggshhhhhhsrktytltdylkntyrlklyslrwisdheylykqennilvfnaeygnssvflenstfdefghsindysispdgqfilleynyvkqwRhsytasydiydlnkrqliteeripnntqwvtwspvghklayvwnndiyvkiepnlpsyritwtgkediiyngitdwvyeEEvfsaysalwwspngtflayaqfndtevplieysfysdeslqypktvrvpypkagavnptvkffvvntdslssvtnatsiqitapasmligdhylcdvtwatqerislqwlrriqnysvmdicdydessgrwnclvarqhiemsttgwvgrfrpsephftldgnsfykiisneegyrhicyfqidkkdctfitkgtwevigiealtsdylyyisneykgmpggrnlykiqlsdytkvtclscelnpercqyysvsfskeakyyqlrcsgpglplytlhssvndkglrvlednsaldkmlqnvqmpskkldfiilnetkfwyqmilpphfdkskkypllldvYagpcsqkadtvfrlnwatylasteniivasfdgrgsgyqgdkimhainrrlgtfevedqieaarqfskmgfvdnkriaiwgwSYggyvtsmvlgsgsgvfkcgiavapVsrweyYdsvYterymglptpednldhyrnstvmsraenfkqveyllihgtaddnVhfqqsaqiskalvdvgvdfqamwytdedhgiasstahqhiythmshfikqcfslp
PDB Details
PDB code 3G0B
HET ID C800
HET name T22
Receptor Chain C
Other Details
Target Type Enzyme
Affinity 8.5
Affinity type pIC50
?
Sequence length
587
?
Proportion of original chain length
79.2%
?
Internal contacts
16732
?
External contacts
925
?
Contact ratio
18.088648
Features
Residue Distances