synpharm
A database of ligand-responsive protein sequences...

Human dipeptidyl peptidase 4

Structure
Sequence
trktytltdylkntyrlklyslrwisdheylykqennilvfnaeygnssvflenstfdefghsindysispdgqfilleynyvkqwRhsytasydiydlnkrqliteeripnntqwvtwspvghklayvwnndiyvkiepnlpsyritwtgkediiyngitdwvyeEEVfSaysalwwspngtflayaqfndtevplieysfysdeslqypktvrvpypkagavnptvkffvvntdslssvtnatsiqitapasmligdhylcdvtwatqerislqwlrriqnysvmdicdydessgrwnclvarqhiemsttgwvgrFRpsephftldgnsfykiisneegyrhicyfqidkkdctfitkgtwevigiealtsdylyyisneykgmpggrnlykiqlsdytkvtclscelnpercqyysvsfskeakyyqlrcsgpglplytlhssvndkglrvlednsaldkmlqnvqmpskkldfiilnetkfwyqmilpphfdkskkypllldvYagpcsqkadtvfrlnwatylasteniivasfdgrgsgyqgdkimhainrrlgtfevedqieaarqfskmgfvdnkriaiwgwsYggyvtsmvlgsgsgvfkcgiavapVsrweyYdsvYterymglptpednldhyrnstvmsraenfkqveyllihgtaddNVhfqqsaqiskalvdvgvdfqamwytdedHgiasstahqhiythmshfikqcfslp
PDB Details
PDB code 1X70
HET ID A801
HET name 715
Receptor Chain A
Other Details
Target Type Enzyme
Affinity 8.1
Affinity type pIC50
?
Sequence length
616
?
Proportion of original chain length
84.5%
?
Internal contacts
17881
?
External contacts
731
?
Contact ratio
24.461012
Features
Residue Distances