synpharm
A database of ligand-responsive protein sequences...

Human dipeptidyl peptidase 4

Structure
Sequence
srktytltdylkntyrlklyslrwisdheylykqennilvfnaeygnssvflenstfdefghsindysispdgqfilleynyvkqwRhsytasydiydlnkrqliteeripnntqwvtwspvghklayvwnndiyvkiepnlpsyritwtgkediiyngitdwvyeEEvfsaysalwwspngtflayaqfndtevplieysfysdeslqypktvrvpypkagavnptvkffvvntdslssvtnatsiqitapasmligdhylcdvtwatqerislqwlrriqnysvmdicdydessgrwnclvarqhiemsttgwvgrFrpsephftldgnsfykiisneegyrhicyfqidkkdctfitkgtwevigiealtsdylyyisneykgmpggrnlykiqlsdytkvtclscelnpercqyysvsfskeakyyqlrcsgpglplytlhssvndkglrvlednsaldkmlqnvqmpskkldfiilnetkfwyqmilpphfdkskkypllldvYagpcsqkadtvfrlnwatylasteniivasfdgrgsgyqgdkimhainrrlgtfevedqieaarqfskmgfvdnkriaiwgwSYggyvtsmvlgsgsgvfkcgiavapvsrweyYdsvYterymglptpednldhyrnstvmsraenfkqveyllihgtaddNvhfqqsaqiskalvdvgvdfqamwytdedhgiasstahqhiythmshfikqcfslp
PDB Details
PDB code 3BJM
HET ID A1
HET name BJM
Receptor Chain A
Other Details
Target Type Enzyme
Affinity 9.2
Affinity type pKi
Sequence length 586
Proportion of original chain length 80.4%
Internal contacts 16523
External contacts 917
Contact ratio 180.2%
Features
Residue Distances