synpharm
A database of ligand-responsive protein sequences...

Human dipeptidyl peptidase 4

Structure
Sequence
srktytltdylkntyrlklyslrwisdheylykqennilvfnaeygnssvflenstfdefghsindysispdgqfilleynyvkqwrhsytasydiydlnkrqliteeripnntqwvtwspvghklayvwnndiyvkiepnlpsyritwtgkediiyngitdwvyeEEvfsaysalwwspngtflayaqfndtevplieysfysdeslqypktvrvpypkagavnptvkffvvntdslssvtnatsiqitapasmligdhylcdvtwatqerislqwlrriqnysvmdicdydessgrwnclvarqhiemsttgwvgrfrpsephftldgnsfykiisneegyrhicyfqidkkdctfitkgtwevigiealtsdylyyisneykgmpggrnlykiqlsdytkvtclscelnpercqyysvsfskeakyyqlrcsgpglplytlhssvndkglrvlednsaldkmlqnvqmpskkldfiilnetkfwyqmilpphfdkskkypllldvYagpcsqkadtvfrlnwatylasteniivasfdgrgsgyqgdkimhainrrlgtfevedqieaarqfskmgfvdnkriaiwgWSYggyvtsmvlgsgsgvfkcgiavapVsrweyYdsvYterymglptpednldhyrnstvmsraenfkqveyllihgtaddnVhfqqsaqiskalvdvgvdfqamwytdedHgiasstahqhiythmshfikqcfslphhhhhh
PDB Details
PDB code 2RGU
HET ID B902
HET name 356
Receptor Chain B
Other Details
Target Type Enzyme
Affinity 9.0
Affinity type pKi
Sequence length 536
Proportion of original chain length 72.9%
Internal contacts 14935
External contacts 739
Contact ratio 202.1%
Features
Residue Distances