synpharm
A database of ligand-responsive protein sequences...

Human dipeptidyl peptidase 4

Structure
Sequence
trktytltdylkntyrlklyslrwisdheylykqennilvfnaeygnssvflenstfdefghsindysispdgqfilleynyvkqwRhsytasydiydlnkrqliteeripnntqwvtwspvghklayvwnndiyvkiepnlpsyritwtgkediiyngitdwvyeEEVfSaysalwwspngtflayaqfndtevplieysfysdeslqypktvrvpypkagavnptvkffvvntdslssvtnatsiqitapasmligdhylcdvtwatqerislqwlrriqnysvmdicdydessgrwnclvarqhiemsttgwvgrFRpsephftldgnsfykiisneegyrhicyfqidkkdctfitkgtwevigiealtsdylyyisneykgmpggrnlykiqlsdytkvtclscelnpercqyysvsfskeakyyqlrcsgpglplytlhssvndkglrvlednsaldkmlqnvqmpskkldfiilnetkfwyqmilpphfdkskkypllldvYagpcsqkadtvfrlnwatylasteniivasfdgrgsgyqgdkimhainrrlgtfevedqieaarqfskmgfvdnkriaiwgwsYggyvtsmvlgsgsgvfkcgiavapVsrweyYdsvYterymglptpednldhyrnstvmsraenfkqveyllihgtaddNVhfqqsaqiskalvdvgvdfqamwytdedHgiasstahqhiythmshfikqcfslp
PDB Details
PDB code 1X70
HET ID A801
HET name 715
Receptor Chain A
Other Details
Target Type Enzyme
Affinity 8.1
Affinity type pIC50
Sequence length 616
Proportion of original chain length 84.5%
Internal contacts 17881
External contacts 731
Contact ratio 244.6%
Features
Residue Distances